Inloggen Kruikenstad.com Registreren Kruikenstad.com

Tilburg

Voor zover tot op heden bekend is, wordt de naam Tilburg voor het eerst vermeld in een schenkingsakte aan St. Willebrord van 21 mei 709. Vanaf de twaalfde eeuw komt Tilburg steeds regelmatiger in de historische bronnen voor. Op 18 april 1809 werd Tilburg door Koning Lodewijk Napoleon tot stad verheven.

De kerk op de Heuvel ligt op 51°33'35" NB en 5°05'30" OL. Tilburg ligt daarmee ongeveer op dezelfde breedtegraad als bijvoorbeeld London (Engeland), Calgary (Canada) en Irkutsk (Rusland) en op dezelfde lengtegraad als Bergen (Noorwegen), Lyon (Frankrijk) en Lagos (Nigeria).

Het hoogste punt in Tilburg is in het centrum op de Heuvel, 14,80 meter boven N.A.P. Het laagste punt is in het noordwesten van Tilburg nabij de rivier de Donge, 4,20 meter boven N.A.P.

Tilburg heeft een oppervlakte van 11.888 hectaren, hiervan is 11.740 hectaren land en 148 hectaren binnenwater (bron: CBS,1 januari 1999). Tilburg heeft ideële stedenbanden met Matagalpa (Nicaragua), Same (Tanzania), Lekoa Vaal (Zuid-Afrika) en Lublin (Polen) en economische stedenbanden met Minami-Ashigara (Japan) en Changzou (China).

Bevolking

Bevolkingsomvang en leeftijdssamenstelling
De gemeente Tilburg telt op 1 januari 2000 193.080 inwoners. Ten opzichte van 1999 is dat een toename van 2.544 personen. De groei is het gevolg van natuurlijke aanwas en een positief migratiesaldo van 1.898 personen. In de Tilburgse bevolking is 17,5% jonger dan 15 jaar. Dit is 1% hoger dan in 1990. Het aandeel 65-plussers is 12,5%, evenals in 1990. In 2000 vormen 80-plussers 2,7% van de bevolking, in 1990 was dit 2,6%.


Huishoudens en burgerlijke staat
Tilburg telt op 1 januari 2000 79.674 huishoudens, dit is 1,5% meer dan in 1999. Van deze huishoudens bestaat 57,7% uit 2 volwassenen of 2 volwassenen met kinderen, in 1999 was dit 58,4%. Het aandeel alleenstaanden is in 2000 ten opzichte van 1999 toegenomen met 694 tot 30% en het aandeel eenoudergezinnen met 212 tot 4,4%. Kijken we naar de burgerlijke staat dan zien we dat 47,8% ongehuwd is, 6% gescheiden en 0,1% te boek staat als geregistreerd partner.


Bevolkingssamenstelling naar etniciteit
Het aantal allochtonen in ons land en in onze stad is het afgelopen decennium flink toegenomen. Thans is 8,7% van de inwoners van Tilburg afkomstig uit Suriname, de Nederlandse Antillen/Aruba, Turkije en Marokko. Daarnaast heeft nog 11,6% een uiteenlopende buitenlandse achtergrond. In 1997 was dit resp. 7,6% en 10%.


Bevolkingsprognose
Uit de voor Tilburg opgestelde bevolkingsprognose 1998-2020 blijkt dat de bevolking van Tilburg tot het jaar 2020 toeneemt tot ongeveer 206.000 inwoners. Dit is een toename van de bevolking ten opzichte van 1999 met 8%. Vanaf 2009 blijft de bevolking echter ongeveer op hetzelfde niveau en groeit nauwelijks meer. Tot en met 2019 is er sprake van een geboorteoverschot. Het migratieoverschot is in grote lijnen vanaf 2003 negatief maar wel wisselend in omvang. Het aandeel 65-plussers is in 2020 gestegen tot 15,6% en het aandeel 80- plussers tot 3,2%. De grootste groei van de bevolking vindt in de stadsdelen Reeshof (tot 2010) en Berkel-Enschot en Udenhout (vanaf 2009) plaats. De werkelijke cijfers op 1 januari 2000 laten zien dat 42% van de bevolking in de oude stad (Centrum, Zuid en Oud Noord) woont en 16,4% in Reeshof. De verwachting is dat Reeshof in 2005 ca. 40.600 inwoners heeft (20% van de totale bevolking van Tilburg).

Gemeentewapen

Wapen van TilburgAls wapen voor de nieuwe gemeente werd het wapen van de oude gemeente Tilburg ongewijzigd overgenomen. Dit wapen komt samen met een afbeelding van de parochiepatroon Sint Dionysius en de wapens van de hertog van Brabant en de toenmalige heer uit de familie Van Haestrecht al voor op het zegel van de gezamenlijke schepenen van de heerlijkheid Tilburg en Goirle, dat kort na 1453 moet zijn vervaardigd en dat met enige wijzigingen tot aan de Bataafse Tijd in gebruik is geweest. Op basis van de laatste versie van dit zegel is in 1817 een gemeentewapen vastgesteld, dat op goede gronden, men greep nu terug op de eerste versie, bij koninklijk besluit van 22 augustus 1930 is verbeterd. De beschrijving luidde vanaf dat moment: 'In azuur een gevoegde burcht van goud, bestaande uit drie verlichte torens, waarvan de middelste een weinig grooter is, gedekt met spitse, van bollen en windvanen voorziene, daken en staande binnen eenen veelhoekigen ringmuur van hetzelfde met poortopeningen in de schildpunt.' De geschiedenis van dit wapen is uitvoering beschreven in het artikel van F.J. van Ettro, Het wapen van Tilburg en zijn historie, in Jaarboek De Lindeboom V (1981).

Vlag

Vlag van TilburgTot aan de gemeentelijke herindeling hadden de oude gemeenten Berkel-Enschot en Udenhout wel officieel vastgestelde vlaggen, maar Tilburg niet. Er werd wel een vlag gebruikt, maar die bestond uit een simpele herhaling in twee horizontale banen van de kleuren van het gemeentewapen: blauw en geel. Op 2 januari 1997 heeft de gemeenteraad ingestemd met een ontwerpvlag, die op 25 maart daaropvolgend door het college van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld na ingewonnen advies van de Hoge Raad van Adel. De door dit laatste college geadviseerde beschrijving luidt: 'Drie banen, blauw, geel en blauw, waarover een baan, waarvan de breedte gelijk is aan 1/3 van de hoogte van de vlag, verdeeld in drie blokken, geel, blauw en geel'. Aldus werd in deze vlag met handhaving van de wapenkleuren (ook die van de oude wapens van Berkel-Enschot en Udenhout) het samengaan van de drie vroeger zelfstandige gemeenten gesymboliseerd in de door een verticale baan verbonden drie horizontale banen.